Archívy autora: admin

Dotácie na vysoko úsporné vykurovacie zariadenia môžete tento rok využiť opäť! Poradíme vám, ako na to!

V pilotnom projekte Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) bolo od roku 2015 podporených 18 501 inštalácií. Na tento projekt nadväzuje nový a do roku 2023 bude podporených v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja ďalších 21-tisíc inštalácií. V roku 2019 agentúra plánuje kolá na vydávanie poukážok s alokovanou čiastkou minimálne 12,1 milióna €. Novinkou je, že kolá sú vyhlasované častejšie, pravidelne a samostatne pre každé zo štyroch podporovaných zariadení. 

 

Ako teda využiť energiu tak, aby ste znížili vaše výdavky a zároveň dosiahli optimálne životné podmienky?

V prípade, že aj vy máte záujem o prechod k úsporným zariadeniam, môžete  využiť projekt s názvom Zelená domácnostiam II. O prvé poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie mohli domácnosti v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja požiadať už v priebehu marca 2019. Jedným z takýchto zariadení sú tepelné čerpadlá. Ak teda uvažujete o investícii do efektívneho vykurovacieho zariadenia a vaša finančná situácia vám neumožňuje jeho inštaláciu, štátne dotácie na obnoviteľné zdroje energie vám dokážu poskytnúť finančnú podporu vo výške až 3400 eur. 

 

O čo vlastne ide? 

Slovenská inovačná a energetická agentúra v projekte Zelená domácnostiam II navýšila prostriedky v pripravovaných kolách určených pre tepelné čerpadlá a slnečné kolektory.

Keďže z prvých kôl zostali nevyužité prostriedky najmä na inštalácie kotlov na biomasu a fotovoltaických panelov, agentúra ich presunula na tepelné čerpadlá a slnečné kolektory, pri ktorých bol záujem v prvom kole obrovský. 

Aktuálne je vydaných viac ako 2500 platných poukážok v hodnote 4,6 milióna €. Do septembra 2019 plánuje SIEA vyhlásiť ešte 13 kôl v celkovej hodnote 7,7 milióna €.

Tento rok sú kolá vyhlasované pre každé zariadenie samostatne, aj preto sú vyčlenené čiastky nižšie ako v minulosti. Pri doterajších siedmich kolách bolo pri štyroch zariadeniach k dispozícii po 800 000 €. Rovnaká suma bola pripravená na 14. mája 2019, kedy bolo možné požiadať o poukážky na kotly na biomasu. Na všetky nasledujúce kolá bolo pôvodne v harmonograme plánovaných po 500 000 € a menej, s tým, že hodnoty sa priebežne upravia podľa dopytu a miery využitia už vydaných poukážok.

Po zmenách bolo 4. júna 2019 na tepelné čerpadlá k dispozícii 1 milión € a  9. júla 2019 ďalších 800 000 €. V nasledujúcich dvoch kolách určených pre slnečné kolektory, ktoré boli otvorené 21. mája 2019 a 18. júna 2019, boli pôvodné čiastky navýšené na 700 000 €.

Informáciu o presune prostriedkov SIEA zverejnila po 7. kole projektu, v rámci ktorého mohli domácnosti elektronicky žiadať o príspevky 7. mája 2019 od 15. h. Kolo bolo uzatvorené po necelých 4 minútach od spustenia, kedy suma potvrdených žiadostí o podporu prekročila 800 000 €. Vydaných bolo 265 poukážok. Nasledujúce kolo určené pre tepelné čerpadlá bude vyhlásené skôr, ako uplynie 30-dňová lehota platnosti poukážok. Domácnosti, ktoré teraz vydané poukážky na čerpadlá z rôznych dôvodov nevyužijú a budú sa chcieť uchádzať o nové v najbližšom kole, musia požiadať o predčasné ukončenie ich platnosti.

V pokračovaní projektu znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. 

Maximálne bude môcť rodinný dom získať 1 750 € na slnečné kolektory, 3 400 € na tepelné čerpadlo,  1 500 € na kotly na biomasu a 1 500 € pri fotovoltických systémoch.

 

Ako funguje tepelné čerpadlo a prečo by ste si ho mali zakúpiť?

Tepelné čerpadlo je vykurovacie zariadenie, ktoré využíva energiu z obnoviteľných zdrojov. Odoberá teplo z vonkajšieho  prostredia a následne ho pri vyššej teplote odovzdáva do vykurovacieho systému. 

 

Výhody tepelného čerpadla

 • úspora viac než 70 až 80% nákladov na vykurovanie, 
 • možnosť chladenie aj kúrenia,
 • možnosť ohrevu teplej úžitkovej vody,
 • nenáročná obsluha
 • mesačné náklady na vykurovanie nižšie ako u plynového kotla
 • možnosť požiadať o zvýhodnenú sadzbu elektriny (22h nízka tarifa). 
 • šetrnosť k životnému prostrediu.

Vysoko úsporné vykurovacie zariadenia vám ponúka aj naša spoločnosť ECO Technologies, ktorá sa špecializuje práve na sprístupnenie energeticky nenáročných a overených výrobkov v oblasti chladenia, vetrania, vykurovania a odvlhčovania. Našim zákazníkom ponúkame zariadenia, ktoré sú nielen finančne úsporné, ale prispievajú k jeho maximálnemu komfortu.

 

Dotácie na tepelné čerpadlá

Kto môže požiadať o dotáciu?

Pred podaním žiadosti o vydanie poukážky je nevyhnutné riadne sa oboznámiť s podmienkami projektu. Dotácie sú dostupné pre majiteľov rodinných domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré spĺňajú všetky podmienky na poskytnutie príspevku. 

 • zariadenie musí byť registrované v zozname oprávnených zariadení,
 • musia byť splnené všetky podmienky poskytnutia príspevku a oprávnenosti domácnosti.

* zoznam oprávnených zariadení nájdete na stránke www.zelenadomacnostiam.sk v sekcii Zariadenia.

 

Podmienky oprávnenosti domácnosti:

 • rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby,
 • rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,
 • o nákladoch spojených s užívaním rodinného domu týkajúcich sa dodávanej energie (napr. elektriny, tepla alebo zemného plynu) v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom alebo jeho časť:
 • nie je prenajatý fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania alebo,
 • je prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania, ale z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania a neprijíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.

*dotáciu je možné získať aj na neskolaudovaný dom, ktorý je na liste vlastníctva zapísaný ako rozostavaná stavba. Stavby, ktoré už boli skolaudované, musia uviesť pridelené súpisné číslo.

*finančný príspevok nie je možné získať na objekt, ktorý je vedený na liste vlastníctva ako rekreačný objekt alebo chata.

Podmienky poskytnutia príspevku:

 1. Inštaláciou zariadenia nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom.
 2. Inštaláciou zariadenia nedôjde k výraznému zhoršeniu parametrov systému centralizovaného zásobovania teplom.
 3. Nie je možnosť pripojenia rodinného domu k systému centralizovaného zásobovania teplom.

 

Postup pre získanie dotácie

V prípade, že spĺňate všetky vyššie uvedené podmienky, môžete prejsť k ďalšiemu kroku – kontaktovanie oprávneného zhotoviteľa. Ten vám pomôže zistiť, aké riešenie je pre vašu domácnosť najvhodnejšie  a vytvorí vám cenovú ponuku, ktorá zahŕňa aj odborné namontovanie zvoleného riešenia. Dôležité je, aby ste si u zhotoviteľa overili, či je v stanovenom termíne schopný zariadenia nainštalovať. Inštaláciu je potrebné vykonať do troch mesiacov od požiadania o poukážku a realizovať  ju môže iba jedna firma. Overte si, či je táto firma zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov, má platnú zmluvu so SIEA a platné osvedčenie o montáži tepelných čerpadiel. 

Dotáciu je možné získať iba počas priebehu časovo ohraničených kôl. Každé kolo zohľadňuje iné ciele projektu a sú pre neho stanovené iné podmienky. Je dôležité, aby ste sa pred podaním žiadosti s týmito podmienkami oboznámili. 

Žiadosti bude možné rovnako ako v minulosti vyplniť elektronicky v ohlásených termínoch vždy v utorok o 15 h. 

Kolo Dátum Zariadenie Alokácia BSK (€) Alokácia mimo BSK (€) Odhad počtu poukážok Vydaný počet poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti o preplatenie do
18. 23.1.2018 elektrina 1 650 000 581 588 22.2.2018 23.4.2018
19. 6.2.2018 teplo 2 350 000 1163 1086 8.3.2018 6.5.2018
20. 27.2.2018 teplo 770 000 350 29.3.2018 27.5.2018
21. 13.3.2018 kotlyna biomasu* 2 350 000 1567 12.4.2018 13.6.2018
22. 10.4.2018** elektrina 1 650 000 581 10.5.2018 10.7.2018
23. 17.4.2018** teplo

2 350 000

1163 17.5.2018 17.7.2018

od 5/2018

teplo

2 850 000***

Spolu

770 000 13 200 000  

*bližšie informácie o čase a ďalších kolách na www.zelenadomacnostiam.sk

Akou sumou sú zariadenia podporené? 

Výška príspevku sa vypočíta z príslušnej sadzby a výkonu zariadenia. Maximálne výšky príspevku, ako aj vplyv zvýšenia sumy pri uplatnení uprednostnenia, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Žiadosť o poukážku

Túto žiadosť môžete podať na webovej stránke projektu Zelená domácnostiam. Na jej vyplnenie potrebujete údaje o nehnuteľnosti, na ktorú chcete zariadenie umiestniť, údaje z katastra nehnuteľností a informácie o presnom výrobnom type a výrobcovi zariadenia, ktoré chcete nainštalovať. Tieto informácie vám poskytne vybraný zhotoviteľ. Prostredníctvom nich vám bude vypočítaná hodnota vašej  poukážky. Tá je určená v závislosti od výšky inštalovaného výkonu zariadenia v kW a sadzby za inštalovaný kW výkonu zariadenia. Výška preplateného príspevku vychádza z hodnoty poukážky, pričom platí, že SIEA preplatí najviac 50% celkových oprávnených výdavkov. Hodnota poukážky pre rodinný dom je 370 €/kW výkonu tepelného čerpadla a maximálna výška podpory je 3 400 €. Podporené je teda maximálne 10 kW inštalovaného výkonu.

Po úspešnom vyplnení formulára vám bude na vašu e-mailovú adresu odoslaná správa, ktorá obsahuje aktívny odkaz, na ktorý je potrebné kliknúť čo najskôr. Týmto krokom potvrdíte váš záujem o vydanie poukážky. Následne je celý tento proces vyplnenia žiadosti dokončený.

Na stanovenie poradia pri posudzovaní žiadostí o dotáciu majú značný vplyv uprednostňujúce kritéria. Vysoké šance na schválenie majú tepelné zariadenia v budovách, kde boli zrealizované opatrenia na úsporu energie a lokality bez vybudovaného systému centralizovaného zásobovania teplom.

Poskytli mi príspevok. Čo teraz?

Zmluva o poskytnutí príspevku vám bude dodaná v dvoch vyhotoveniach približne  do dvoch týždňov od doručenia žiadosti o vydanie poukážky. Je potrebné, aby ju podpísali všetci vlastníci nehnuteľnosti. Pripomíname, že podpisy musia byť úradne osvedčené.  Súčasťou zmluvy o poskytnutí príspevku medzi SIEA a domácnosťou je aj čestné vyhlásenie, ktorým potvrdzujete splnenie podmienok na získanie dotácie a vyjadrujete súhlas s výkonom kontroly. Podpísané dokumenty odovzdáte zhotoviteľovi, ktorý  ju spolu s povinnými prílohami doručí SIEA. Povinné prílohy nájdete vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach uvedených na tejto stránke http://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podmienky-podpory/

Nezabudnite, že poukážku si musíte u zhotoviteľa uplatniť najneskôr do 30 dní od dátumu uvedeného na poukážke. 

Zhotoviteľ predloží SIEA všetky potrebné dokumenty a požiada o preplatenie poukážky. Tá následne stanoví sumu, ktorá zodpovedá skutočne oprávneným výdavkom a preplatí poukážku. Celú sumu prepláca v prípade, ak je suma na poukážke nižšia ako 50% celkových oprávnených výdavkov. V opačnom prípade preplatí iba ich polovicu.

Na čo môžem využiť poskytnuté financie?

 • zakúpenie tepelného čerpadla,
 • akumulačného zásobníka vody,
 • komponentov nutných na prevádzku čerpadla,
 • montážneho materiálu na jeho zapojenie,
 • úhradu prác spojených s inštaláciou,
 • úhradu skúšok a revízií, ktoré sú potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

V prípade, že máte záujem o kúpu úsporného vykurovacieho zariadenia, naša spoločnosť, ECO Technologies, vám ponúka vysoko úsporné tepelné čerpadlá Daikin 

Altherma. Tieto čerpadlá typu vzduch-voda extrahujú teplo z vonkajšieho prostredia a vygenerujú až dve tretiny tepla úplne zadarmo. Zariadenia Daikin Altherma poskytujú celoročný komfort a navyše sú vhodné do všetkých klimatických oblastí.

 

Daikin Stylish – inovácia, ktorú si v lete zamilujete

Každým slnečným dňom je leto o krok bližšie a mnohí z vás si už teraz predstavujú ako ho strávia. Radosť z oteplenia však môže rýchlo vystriedať stres spôsobený návalom letných horúčav, ktoré vás dokážu zahnať do najtemnejších kútov vášho bytu  ako vyhnancov pred slnkom. Môžete ho teda stráviť v sprche, s novinami v ruke alebo pred ventilátorom, no váš komfort tým značne utrpí. Poradíme vám, ako si zabezpečiť leto, na ktoré budete odteraz spomínať len s úsmevom na tvári.

Pokračovať v čítaní